Welcome to

The Oxide Functional Materials Group

 

Index

Member research teaching paper news 中文版本
1. Members:
Professor: Guoliang Yuan yuanguoliang@njust.edu.cn  
 Postgraduate:
Grade 2016 Zhongshuai Xie
( postgraduate and doctoral )
 
 
Grade 2017 Xiaozi Ma
  Grade 2018 Xingjie Lv Zongyang Cui Yi Zhu
  Grade 2019 Zeen Zhao Shouxin Zeng Jiafeng Shi
  Lei Wan Chen Yang Bo Cao
 
Graduated
Chen Sun(2010-2013) Lu Liu(2010-2013) Haiyang Wang(2010-2013)
  Lin Jiang(2010-2013) Xiaomin Chen(2010-2016)  
  Ying Luo(2011-2014) Jian Zhong(2011-2014) Jiangpeng Chen(2011-2014)
  Xueyan Li(2011-2014) Yuhong Zou(2012-2015) Xijun Xu(doctoral )(2012-2019)
  Wenxiu Gao(doctoral)(2012-2019) Ahmad Hussain
(doctoral ) (2013-2017)
 Lei Chang(2013-2014) 
  Zhihao Cheng(2013-2016) Liufang Chen(2013-2016) He Ma (2013-2019)
  Peng Zheng(2014-2017) Hai Zhou (2014-2017) Yuqing Xu(2014-2017)
  Wenting Xu (2014-2017) Weifei Zhang(2015-2018)  Liushuai Su(2015-2018)
  Yuxi Yang (2014-2019) Muhammad Adnan Qaiser(doctoral)(2014-2018)
 Huan Gao(2016-2019)
2. Cooperator:
National: Zhiguo Liu National Laboratory of Solid State Microstructure of Nanjing University
 

Junming Liu

National Laboratory of Solid State Microstructure of Nanjing University
 

Shantao Zhang

National Laboratory of Solid State Microstructure of Nanjing University
 

Ying Yang

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

 

Yiping Wang

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Abroad: Junling Wang Department of Materials, Singapore Nanyang Technological University 
  Shenqiang Ren

Department of mechanical and aerospace engineering, state university of New York

Address: Xiaolingwei 200, Nanjing, P. R. China,
Postcode: 210094 免费的计数器